กำหนดการรับข้อสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
ประจำปี ผ่านอินเตอร์เน็ต

นักธรรมชั้นโท-เอก

สอบวันที่ ๒๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมายเหตุ: เมื่อรับข้อสอบแล้วสามารถเปิดได้ทันที ไม่ต้องรอรหัสเปิดข้อสอบทางโทรศัพท์หรือหน้าเว็บ

ประเภท-ชั้นวิชาดาวน์โหลดข้อสอบ วันที่
นักธรรมชั้นโทกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นโทธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นโทพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นโทวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นเอกกระทู้หมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นเอกธรรมหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นเอกพุทธหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว
นักธรรมชั้นเอกวินัยหมดเขตหรือสอบเสร็จแล้ว